Pon-Pia: 8:00 - 16:00
0907 927 306

Správa registratúrnych záznamov v súčasnosti zahŕňa oveľa viac činností ako kedysi – už nejde len o uloženie menej používaných dokumentov do skladu a ich likvidáciu po uplynutí úložnej lehoty.

Dnes správa registratúry znamená čo najefektívnejšie nakladanie so záznamami a informáciami v nich uloženými. Na jednej strane musí mať firma rýchly prístup k svojim záznamom, ak ich potrebuje, na druhej strane chce minimalizovať náklady spojené so správou týchto záznamov, a to všetko pri rešpektovaní požiadaviek zákona a vlastných interných procesov.


SLOVPACK s.r.o. po zvážení stavu registratúry a požiadaviek klienta navrhne systém externej správy a úschovy registratúrnych záznamov. Vaše záznamy archivujeme v profesionálnych krabiciach, ktoré chránia dokumenty voči degradačným činiteľom a uskladníme v bezpečných priestoroch mimo sídla vašej spoločnosti. Zároveň s uskladnením spracujeme kompletnú a presnú evidenciu záznamov, ktorá Vám poskytne úplný prehľad o uskladnených dokumentoch.

SLOVPACK s.r.o. Vám ponúka komplexné služby v oblasti správy registratúry, čo zahŕňa:

  • Triedenie, systematizáciu a značenie registratúrnych záznamov
  • Vypracovanie internej smernice - Registratúrneho poriadku a plánu
  • Prevzatie dokumentácie do úschovy
  • Zabezpečenie vyraďovacieho konania
  • Úschova dokumentov pre spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze podľa Zákona o konkurze a vyrovnaní
  • Zastupovanie klientov voči štátnemu archívu
  • Dôvernú skartáciu záznamov a dát
  • Predaj profesionálnych archívnych krabíc